A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чорноострівська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Реєстр надавачів соціальних послуг

Дата: 10.05.2023 10:19
Кількість переглядів: 332


До уваги надавачів соціальних послуг та представників уповноважених органів з питань соціального захисту населення органів місцевого самоврядування, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад Мінсоцполітики інформує, що  з 16 лютого 2023 року в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (далі - ЄІССС) було впроваджено розділ про надавачів соціальних послуг Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг для роботи у промисловому середовищі (далі - Реєстр).

Законом України «Про соціальні послуги» визначено: надавачі соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг створюється для забезпечення:
1) реалізації права особи/сім’ї на соціальні послуги;
2) профілактики складних життєвих обставин;
3) подолання складних життєвих обставин;
4) мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин;
5) обліку надавачів, отримувачів соціальних послуг та послуг, що їм надаються;
6) координації діяльності у системі надання соціальних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» затверджено  Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - Реєстр) - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством.

Реєстр є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Реєстр складається з трьох розділів:
- надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці;
- надавачі соціальних послуг - фізичні особи;
- отримувачі соціальних послуг.
Держателем Реєстру є Мінсоцполітики.

Держатель Реєстру здійснює нормативно-правове, організаційно-методичне, інформаційне забезпечення формування та ведення Реєстру і доступу до нього.

Законом України «Про соціальні послуги» визначено:
формування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - Реєстр) здійснюється шляхом внесення до нього відповідної інформації уповноваженими органами системи надання соціальних послуг та надавачами соціальних послуг (крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності).

*Довідково: визначення постанови КМУ від 27.01.21 №99 “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”
Суб’єкт реєстрації - обласні, Київська міська, районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які відповідно до цього Порядку забезпечують ведення Реєстру; 
реєстратор - це посадові особи суб’єкта реєстрації, яку уповноважено суб’єктом реєстрації на прийняття документів/відомостей, що подаються для внесення до Реєстру, та/або на внесення відомостей до Реєстру та яка має відповідні права доступу до Реєстру; уповноважена особа суб’єкта реєстрації - посадова особа суб’єкта реєстрації, яку уповноважено суб’єктом реєстрації на прийняття рішень щодо включення документів/відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру/повернення поданих документів на доопрацювання та яка має відповідні права доступу до Реєстру.

Документи/відомості, що вносяться до Реєстру, подаються в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або паперовій формі суб’єкту реєстрації (структурному підрозділу з питань соціального захисту населення) за місцем реєстрації (для юридичних осіб), за місцем проживання (для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, та фізичних осіб - підприємців). Також документи/відомості до Реєстру можуть вноситися безпосередньо через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

Відповідальною за достовірність відомостей, зазначених у заяві надавача соціальних послуг, та документів/відомостей про діяльність надавача соціальних послуг є особа, яка їх надала.

Які документи мають подавати надавачі соціальних послуг до реєстратора для внесення до Реєстру?
Перелік документів, які мають подавати надавачі сосціальних послуг до реєстратора для внесення інформації до Реєстру визначено в Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, обов’язково подають:
- заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;
- перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4;
- відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:
- копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
- копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
- копії посадових інструкцій працівників;
- копії особистих медичних книжок працівників;
- довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
- копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
- висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Документи, що підтверджують повноваження особи, якою подано документи/відомості, перевіряє реєстратор із використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи. Якщо під час подання заяви надавача соціальних послуг через електронний кабінет необхідні дані отримуються автоматично шляхом електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, додавати до заяви довідки та документи/відомості, що містять такі самі дані, не потрібно.

Юридичні особи/фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:
- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
- дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
- свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
- договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Критерії, яким повинні відповідати надавачі соціальних послуг

Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності всі надавачі соціальних послуг, спеціальних критеріїв - надавачі соціальних послуг, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок та інші), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги.

 Загальними критеріями діяльності надавачів соціальних послуг є:

1) наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору соціальних послуг, затвердженому Мінсоцполітики, категорії осіб, яким надаються такі послуги, що підтверджується засвідченою в установленому порядку копією установчих та інших документів, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, що підтверджується інформацією про діяльність надавача таких послуг;

3) відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг, які надають такі послуги (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та інших), що підтверджується документом про освіту, свідоцтвом про підвищення кваліфікації та/або про проходження атестації відповідно до законодавства. Фаховий рівень соціальних робітників підтверджується документом про освіту або про неформальне професійне навчання.

Працівники надавача соціальних послуг повинні відповідати вимогам, визначеним у Випуску 80 “Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518 (далі - Випуск 80).

У штатному розписі/трудових договорах з найманими працівниками надавача

соціальних послуг назви посад і професій повинні відповідати Національному

класифікатору України “Класифікатор професій” ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, а кваліфікаційні категорії та розряди - Випуску 80.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де

перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану допускається залучення до надання послуг працівників і волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їх фаховий рівень, з укладенням договорів відповідно до законодавства;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від

07.05.2022}

4) відсутність фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою

територіальних органів ДФС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де

перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану критерій, визначений цим підпунктом, не застосовується;

{Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від

07.05.2022}

5) наявність у працівників надавача соціальних послуг особистих медичних книжок та своєчасність проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих

медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” (Офіційний вісник України, 2001 р., №

21, ст. 950), що підтверджується інформацією про діяльність надавача соціальних послуг;

6) наявність у надавача соціальних послуг приміщень, які відповідають ДБН В.2.2- 40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де

перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану соціальні послуги можуть надаватися у приміщенні, що не відповідає цьому критерію. {Підпункт 6 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від 07.05.2022}

У разі неможливості повністю пристосувати об’єкти надавача соціальних послуг для потреб осіб з інвалідністю забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, що підтверджується інформацією засновника (власника) надавача соціальних послуг за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

7) інформування населення про наявні соціальні послуги та електронні сервіси (перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання тощо) через електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію (буклети, ліфлети тощо) у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я;

8) наявність публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг, що

підтверджується засвідченими в установленому порядку копіями звіту та результатів оцінки якості соціальних послуг (для надавачів соціальних послуг з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки).

5. Спеціальними критеріями діяльності надавачів соціальних послуг є:

1) наявність власного чи орендованого жилого приміщення, яке відповідає:

ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. У разі неможливості повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, що підтверджується інформацією засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з

інвалідністю;

санітарним та протипожежним вимогам, що підтверджується засвідченою в

установленому порядку копією декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, - для надання соціальних послуг, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне перебування у приміщенні надавача;

2) наявність матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, каналізації,

припливно-витяжної вентиляції відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, - для надання соціальних послуг, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне

перебування у приміщенні надавача;

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці, де

перебуває надавач соціальних послуг, надзвичайного або воєнного стану здійснюється підготовка та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття отримувачів послуг та персоналу і безпечного перебування в них, перевірка та забезпечення наявності опалення, водопостачання, електроенергії, забезпечення необхідного запасу продуктів харчування, води, лікарських

засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо;

{Підпункт 2 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 560 від

07.05.2022}

3) можливість забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг - для

надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги з догляду, притулку та інші послуги, якими передбачено таке харчування.

Для організації харчування надавач соціальних послуг отримує експлуатаційний дозвіл або реєструє потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів відповідно до  Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

У разі залучення інших суб’єктів господарювання до постачання готової продукції такі суб’єкти повинні мати дозвільні документи згідно з вимогами Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” і документи, що підтверджують безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (експертний висновок, протокол, звіт або інший аналогічний документ);

4) наявність автотранспортних засобів, що підтверджується інформацією про

діяльність надавача соціальних послуг, - для надавачів соціальної послуги екстреного (кризового) втручання і транспортних послуг.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №

560 від 07.05.2022}

У разі залучення інших суб’єктів господарювання до надання транспортних послуг такі суб’єкти повинні укласти угоду з надавачем соціальних послуг і мати дозвільні документи на надання таких послуг;

5) наявність договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг, які надають послуги стаціонарно).

{Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від

07.05.2022}

Адреса прийому документів уповноваженою особою по Чорноострівській селищній раді для реєстрації: смт. Чорний Острів, провулок Вовчогоранський, 3. Уповноважена особа відділу праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Чорноострівської селищної ради – Шинькова Олена Миколаївна. тел 62-21-34


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь